Fakulty

Ústav procesního a ekologického inženýrství


Ústav procesního a ekologického inženýrství nabízí spolupráci v oblasti efektivního využití energie z fosilních, obnovitelných a alternativních paliv, problematiky efektivního energetického využití odpadů včetně rozborů těchto materiálů, experimentální výzkum technologií pro snižování koncentrace škodlivin, spalování plynných a kapalných paliv a kapalných odpadů apod.

Výzkum a vývoj na Ústavu procesního a ekologického inženýrství je založen jak na rozvoji a využití experimentální základny, která umožňuje implementaci výsledků výzkumu do průmyslové praxe, tak na využití moderních výpočtových metod a systémů. ÚPEI je stěžejním pracovištěm a iniciátorem vzniku projektu NETME Centre – Nové technologie
pro strojírenství.

Co nabízíme:

 • Analýzu efektivního využití zdrojů energie (včetně obnovitelných a odpadů)
 • Navrhování speciálních výměníků tepla
 • Simulace založené na sofistikovaných přístupech (CFD - Computational Fluid Dynamics, metoda konečných prvků a bilanční výpočty použitím vlastních softwarových balíků)
 • Aplikace kogenerační výroby tepla a elektřiny v energetických systémech
 • Integrace jednotek pro termické zpracování biomasy do stávajících i nových energetických systémů
 • Optimalizace a hodnocení jednotek pro energetické využití odpadů
 • Výzkum a vývoj inovačních prvků v procesech fermentace
 • Efektivní využití alternativních paliv v energeticky náročných procesech
 • Energetické a ekonomické bilance kalových koncovek ČOV
 • Vývoj a zkoušky hořáků na kapalná a plynná paliva
 • Zkoušky spalování kapalných paliv a odpadů
 • Matematické simulace spalování a přenosu tepla
 • Tvorba a ověřování matematických modelů, které popisují reálné děje
 • Návrhy aparátů a jejich optimalizace
 • Proudově-napěťové analýzy, posuzování bezpečnosti zařízení
 • Optimalizace využití tepla a vody na profesní prádelně

Vybavení:

 • Zkušebna hořáků (nejmodernější testovací zařízení ve střední Evropě)
 • Experimentální zařízení pro termické a katalytické zpracování odpadních plynů znečištěných organickými látkami a oxidem uhelnatým
 • Experimentální zařízení pro čištění odpadních plynů (spalin)
 • Kombinovanou metodou filtrace/adsorpce popř. selektivní katalytické redukce
 • Experimentální zařízení dvoustupňového absorpčního čištění spalin
 • Prototyp jednotky o výkonu 1 MW pro energetické využití různých druhů biomasy
 • Vlastní softwarový systém pro energetické analýzy: W2E
 • Laboratoř pro analýzu fyzikálních vlastností látek umožňující analýzy výhřevnosti, sušiny, viskozity, tepelné kapacity

Reference:

 • W. L. Gore & Associates, Inc. - snižování emisí dioxinů (polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F)) a oxidů dusíku (NOx) ve spalinách popř. v odpadních plynech
 • Procter & Gamble Professional  - projekt „Optimalizace využití tepla a vody na profesní prádelně“ řešený na smluvní úrovni na základě objednávky firmy
FaLang translation system by Faboba