Fakulty


Národní centrum kompetence (NCK MESTEC)


Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) vzniklo za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť výzkumných organizací a technologicky a vývojově orientovaných firem na realizaci společné výzkumné agendy. Z řad firem jsou do centra zapojeni např. ŽĎAS, a.s., Slovácké strojírny, a. s., Robert Bosch, spol. s r.o. a řada dalších.

Zaměření centra kombinuje víceoborové výzkumné specializace (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, resp. rozvoji kompetencí v těchto oblastech, jejichž uplatnění je zacíleno na strojírenskou výrobu pro 21. století. Společná výzkumná agenda NCK MESTEC chápe „národní centra kompetence“ jako inovovaný model spolupráce výzkumných organizací a firem. Odborná koncepce ustanovení NCK MESTEC sleduje strategicky dva hlavní a určující aspekty. Prvním aspektem je inovovaný model spolupráce řešitelských výzkumných organizací se zapojenými firmami na dlouhodobé bázi. Druhým aspektem je zaměření výzkumně-vývojových aktivit na rozvoj prioritních technologických kompetencí, které umožní širokou škálu uplatnění výsledků skrze konkrétní dílčí projekty.

Klíčovou oblastí pro průmysl 21. století se jeví, zejména v podmínkách České republiky, rozvoj technologií umožňujících výrobu chytrých komponent a systémů, které budou základem nových generací strojů a zařízení. Jedná se o komplexní součásti kombinující nové materiály, virtuální navrhování a prototypování s mechatronikou a řízením, a to včetně softwarových nástrojů. Své uplatnění naleznou v technologicky nejnáročnějších strojírenských oborech, které spojují značné požadavky na přesnost výroby, jakost a parametry integrity povrchů, maximální nároky na výrobní výkon a produktivitu a dále nároky na spolehlivost a bezpečnost. Jedná se o obory „Machine Tools“ a „Precision Engineering“, jejichž produkty využívají pokročilé materiály, chytré technologie a integrovanou senzoriku, zpracování dat, komunikaci a řízení. Technologickou výzvou jsou mechatronické komponenty a systémy umožňující navrhování a vývoj jak samotných strojů, tak i technologických celků až po chytré továrny. Tyto prvky naleznou uplatnění nejenom ve výrobních, dopravních, leteckých či energetických systémech, ale také v dalších oblastech hospodářství, jako je zdravotnictví, logistika, lesnictví nebo zemědělství.

Pro inovační pokrok ve strojírenství je zásadní výzkum a vývoj komplexních chytrých komponent a systémů, které povedou ke zvyšování efektivnosti, přesnosti a jakosti výroby, výrobního výkonu, spolehlivosti, hospodárnosti a snižování negativních dopadů na životní prostředí. NCK MESTEC je schopno tak nabídnout spolupráci v komplexních 3 výzkumných programech, které tvoří hlavní nosnou část aktivit a činností společné výzkumné agendy centra. Jedná se o Pokročilé materiály, Aditivní technologie, Mechatronika.

Centrum předpokládá otevřenou spolupráci jak s výzkumnými organizacemi, tak dalšími technologicky orientovanými firmami. Obecně centrum nabízí spolupráci následujícími formami:

  • Komplementární výzkumné a vývojové projekty (partnerské projekty navazující na výzkumné zaměření centra)
  • Outsourcované služby ve prospěch externích subjektů z řad výzkumných organizací (výzkumné služby pro nehospodářské účely výzkumných organizací, výzkumných a technologických platforem, iniciativ a dalších center)
  • Smluvní (kontrahovaný) výzkum a vývoj ve prospěch podniků (výzkum na základě zadání a potřeb objednatelů z řad firem)
  • Transfer technologií/znalostí (uplatnění výsledků výzkumné činnosti, přístup k výsledků na základě licenčních ujednání či formou vyrovnávacích plateb a další formy uplatnění výzkumných výsledků)

Rozšíření centra ve smyslu přidruženého či plnohodnotného členství je možné v rámci rozvojových projektů.

Další podrobnější informace o NCK MESTEC a kontakty k navázání spolupráce, lze nalézt na odkazu http://www.nccmestec.cz/cs-index.html

FaLang translation system by Faboba