Fakulty

NETME Centre


 

NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering) je jedno z center výzkumu spadajících pod VUT v Brně. Jedná se o regionální VaV centrum založené na vědeckovýzkumné znalostní základně Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Založeno bylo v roce 2010, do plného provozu bylo spuštěno v roce 2014. NETME Centre představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a vývojových kapacit z oblasti výzkumu a vývoje nových progresivních strojírenských technologií a produktů s hraničními přesahy do souvisejících oborů. Množstvím projektů spolupráce s aplikačním sektorem a zaměřením na praktické uplatnění výsledků v praxi představuje v současnosti NETME Centre pozici předního strojírenského centra ČR.

Výzkumná a vývojová činnost NETME Centre je strukturována do 5 divizí:

  1. Divize energetiky, procesů a ekologie;
  2. Divize letecké a automobilní techniky;
  3. Divize mechatroniky;
  4. Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví;
  5. Divize progresivních kovových materiálů.

NETME Centre je od svého počátku koncipováno jako VaV centrum s výraznou orientací na podporu konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu. Smluvní výzkum a technologický transfer patří mezi klíčové aktivity a významné zdroje financování v souladu s dlouhodobou strategií centra. Strategickým cílem NETME je zajistit dlouhodobou udržitelnost centra prostřednictvím rozvoje jeho základních funkcí, jako je např. rozvoj aplikovaného výzkumu a vývoje či posilování kooperace s průmyslovou základnou. Výsledky NETME centra dosažené za poslední období potvrzují, že se dlouhodobou strategii daří postupně naplňovat.

Spolupráce s tradiční regionální průmyslovou základnou i množství mezinárodních spoluprací v oblasti aplikovaného i smluvního výzkumu staví NETME Centre trvale na pozici předního strojírenského Centra v ČR. V letech 2015 až 2017 dosahoval smluvní výzkum kumulativně za celé NETME Centre částku cca 125,7 mil. Kč., což byl vynikající výsledek nejen v absolutních číslech v ČR. Projekty spolupráce s průmyslem zahrnují již tradičně přední zahraniční i domácí firmy, jako např.: Evektor, spol. s r.o., Koyo Bearings Czech Republic, s.r.o., Škoda Auto, a.s., TOS Varnsdorf, a.s., Honeywell, spol. s r.o. nebo Volkswagen AG, AeroSekur S.p.A., Spirax Sarco Ltd., Siemens s.p.a., aj. Jako příklad prestižní spolupráce se zahraničními partnery lze uvést např. projekt EUREKA – E10531 Flexible Capillary Heat Exchangers (FLEXIHEAT) 7D16008, 600329, spolupráce se spol. P.A.K. Engeneering Ltd., Spojené království.

NETME Centre dosahuje také každý rok výborných výzkumných výsledků. V roce 2016 bylo dosaženo celkem 16 patentů a 4 užitných vzorů. V roce 2017 bylo dosaženo celkem 3 patentů a 3 užitných vzorů. V rámci výsledků typu Z, F, G, H nebo R bylo v roce 2014 dosaženo celkem 38 výsledků, v roce 2015 23 výsledků a v roce 2016 21 výsledků. V roce 2017 bylo získáno celkem 10 funkčních vzorků, 6 prototypů, 3 výsledky typu „software“ a 1 certifikovaná metodika.

Centrum má také bohatou publikační aktivitu, jen v roce 2017 bylo publikováno 78 impaktovaných článků. Celkově od roku 2014 do roku 2017 bylo v rámci publikačních činností (Jimp, Jneimp, Jrec, B, C, D) dosaženo přes 900 výsledků.

V oblasti aplikovaného výzkumu bylo např. v roce 2017 v rámci NETME Centre rovněž řešeno 29 projektů TAČR. Celá řada těchto projektů probíhá v kooperaci s průmyslovou základnou, čímž je naplňován jeden ze základních cílů a poslání NETME Centre.

 

Další podrobnější informace o NETME Centre a kontakty k navázání spolupráce lze nalézt na odkazu http://netme.cz/cs/

FaLang translation system by Faboba